Останні новини

ПОЛОЖЕННЯ
про Учнівську раду
Мукачівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 16

1. Загальні положення
1.1. Учнівську раду створюють як орган учнівського самоврядування у Мукачівській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 16 відповідно до ст. 28 і ст. 55 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145‑VIII та п. 3 ст. 39 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-XIV з метою забезпечення прав учнів на участь в управлінні освітнім процесом, розв’язання важливих питань життя учнівської молоді, розвитку її соціальної активності, підтримки та реалізації соціальних ініціатив. Учнівська рада створюється і діє за рішенням загальних зборів колективу Мукачівської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 16 (далі — заклад освіти).
1.2. Учнівська рада є представницьким, координаційним та постійно діючим органом учнівського самоврядування закладу освіти.
1.3. У своїй діяльності Учнівська рада керується Конституцією України, законодавством про освіту, Статутом закладу освіти й цим Положенням.
1.4. Кожен учень закладу освіти відповідно до цього Положення має право обирати Учнівську раду та бути до неї обраним.
1.5. Рішення Учнівської ради поширюються на всіх учнів закладу освіти.
2. Основна мета й завдання
2.1. Мета роботи Учнівської ради:
• формувати громадянську культуру, активну громадянську позицію учнів, сприяти розвитку їхньої соціальної зрілості, самостійності, здатності до самоорганізації та самовдосконалення;
• забезпечувати реалізацію прав учнів на участь в управлінні закладом освіти, оцінювання якості освітнього процесу;
• формувати в учнів організаторські уміння й навички, виховувати відповідальність за свої дії.
2.2. Завдання Учнівської ради:
• залучати учнів до розв’язання питань, пов’язаних з удосконаленням освітнього процесу в закладі освіти;
• захищати і представляти права та інтереси учнів на засіданнях ради закладу освіти, загальних зборах колективу закладу освіти тощо;
• розвивати демократичні традиції учнівства;
• сприяти науково-дослідній роботі учнів;
• організовувати дозвілля учнів у закладі освіти;
• пропагувати здоровий спосіб життя;
• всебічно розвивати учнів, підвищувати їхню вимогливість до рівня своїх знань;
• прищеплювати повагу до традицій закладу освіти;
• виховувати дбайливе ставлення до майна закладу освіти;
• інформувати учнів про діяльність колективу закладу освіти;
• налагоджувати та зміцнювати зв’язки з іншими закладами освіти України та інших країн;
• формувати громадську думку про учнівську молодь як стратегічний ресурс розвитку українського суспільства;
• реалізувати суспільно значущі молодіжні ініціативи.
2.3. Завдання та напрями роботи Учнівської ради можна доповнювати та змінювати відповідно до потреб і пропозицій учнів.
3. Структура та порядок формування
3.1. Учнівська рада має свою структуру.
3.2. Вищим органом Учнівської ради є конференція, на якій затверджують Положення про Учнівську раду, обирають виконавчий орган, визначають його структуру й строк повноважень, заслуховують звіт.
3.3. Президент очолює Учнівську раду, головує на її засіданнях, підписує всі рішення Учнівської ради, організовує їх виконання, представляє учнівський колектив школи, нагороджує активних учнів, підпорядковується та діє спільно із заступником директора з виховної роботи, директором школи.
3.4. Віце-президент заміщує президента та виконує його обов’язки (за його відсутності), відповідає за ведення протоколів засідань Учнівської ради, за оформлення всіх її документів, підпорядковується та діє спільно із заступником директора з виховної роботи, директором школи.
3.5. При Учнівській раді створюють Культмасову комісію, Комісію спорту та дозвілля, Комісію внутрішніх справ (господарську), Волонтерську комісію.
3.6. Культмасова комісія розглядає та розв’язує такі питання спільно із педагогом-організатором, заступником директора з виховної роботи, директором школи:
3.6.1. організація та проведення культурно-масових заходів — концертів, конкурсів, тренінгів, фестивалів, майстер-класів тощо;
3.6.2. висвітлення подій у мас-медіа та в соціальних мережах;
3.6.3. організація загальношкільних заходів — дебатів, олімпіад і конкурсів, діяльність учнівських клубів, виборів Учнівської ради тощо;
3.6.4. співпраця із закладами освіти міста Мукачева та України;
3.6.5. допомога іншим Комісіям.
3.7. Комісія спорту та дозвілля розглядає та розв’язує такі питання спільно із педагогом-організатором, заступником директора з виховної роботи, директором школи:
3.7.1. організація та проведення спортивно-оздоровчих загальношкільних заходів — змагань, фестивалів, конкурсів, діяльності спортивних клубів для учнів;
3.7.2. популяризація здорового способу життя;
3.7.3. співпраця із закладами освіти міста Мукачева та України;
3.7.4. допомога іншим Комісіям.
3.8. Комісія внутрішніх справ (господарська) розглядає та розв’язує такі питання спільно із педагогом-організатором, заступником директора з виховної роботи, директором школи:
3.8.1. розробка та затвердження єдиних правил школи;
3.8.2. організація чергування учнів у школі;
3.8.3. дотримання норм поведінки учнями;
3.8.4. перевірка дотримання чистоти та порядку в класних кімнатах, на території школи;
3.8.5. співпраця з освітніми закладами міста Мукачева та України;
3.8.6. допомога іншим Комісіям.
3.9. Волонтерська комісія розглядає та розв’язує такі питання спільно із педагогом-організатором, заступником директора з виховної роботи, директором школи:
3.9.1. організація та проведення благодійних акцій, залучення дітей, підлітків до благодійності;
3.9.2. допомага одиноким літнім людям, ветеранам Великої Вітчизняної та
Афганської війн, інвалідам, які проживають у мікрорайоні, вітання вчителів-
пенсіонерів та ветеранів війни;
3.9.3. піклування про молодших школярів, ГПД.
3.9.4. співпраця з освітніми закладами міста Мукачева та України;
3.9.5. допомога іншим Комісіям.
3.10. На засіданні Учнівської ради затверджують перелік та обов’язки робочих органів — Комісій. На цьому ж засіданні оголошують конкурс на заміщення голів Комісій.
3.11. У конкурсі мають право брати участь учні, які бажають працювати в тій чи іншій Комісії. Вони висувають свої кандидатури, розробляють програму діяльності відповідної Комісії на засіданнях Учнівської ради. Новопризначені голови Комісій самостійно обирають кандидатури виконавців, з якими вони хочуть співпрацювати та реалізовувати затверджені плани роботи.
3.12. До складу Учнівської ради закладу освіти входять: президент, віце-президент, голови Комісій.
3.13. Основною формою роботи Учнівської ради є конференція, яку проводять не рідше ніж раз на рік. Дату проведення конференції, норму представництва, а також порядок денний конференції визначає виконавчий орган Учнівської ради за погодженням з адміністрацією закладу освіти.
3.14. Повноваження конференції:
• вносити зміни та доповнення до цього Положення;
• заслуховувати звіти членів Учнівської ради;
• визначати пріоритетні напрями діяльності Учнівської ради;
• розв’язувати питання про дострокове припинення повноважень членів Учнівської ради;
• розв’язувати інші питання, пов’язані з роботою Учнівської ради.
3.15. Про скликання конференції Учнівська рада оголошує не пізніше ніж за місяць до її проведення.
3.16. Делегатами конференції є представники 5-11-х класів закладу освіти.
3.17. Делегатів конференції обирають на загальних зборах учнів класу більшістю голосів за нормами представництва — по три делегати від кожного класу.
3.18. Керівники органів учнівського самоврядування класів є постійними делегатами конференцій. Делегатами також можуть бути учні, обрані за нормами представництва з-поміж учнів класу на класних зборах.
3.19. Конференція є правочинною, якщо на ній присутні не менш ніж дві третини від загальної кількості делегатів.
3.20. Рішення з питань, винесених на розгляд конференції, ухвалюють більшістю голосів присутніх делегатів. У період між конференціями Учнівська рада працює відповідно до затвердженого плану.
3.21. Для розв’язання поточних питань скликають робочі засідання Учнівської ради. Рішення, ухвалене на засіданні Учнівської ради, вважають легітимним, якщо за нього проголосувало більше половини членів Учнівської ради.
3.22. Право бути кандидатом на посаду президента Учнівської ради мають учні 8-11-х класів. Кандидати на посаду президента подають на розгляд учнівської громади свої програми та проводять передвиборчу кампанію, фіналом якої є дебати.
3.23. Голосування на виборах президента Учнівської ради відбувається відкрито. У виборах мають право брати участь учні 5-11-х класів закладу освіти. Обраним вважають кандидата, який набрав найбільшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами. Терміни проведення виборів, порядок висунення кандидатів і проведення виборів визначають на засіданні Учнівської ради закладу освіти.
4. Взаємодія Учнівської ради з адміністрацією закладу освіти
4.1. З адміністрацією закладу освіти Учнівська рада взаємодіє на основі співпраці та автономії.
4.2. Представники адміністрації закладу освіти беруть участь у засіданнях Учнівської ради.
4.3. Учнівська рада подає на розгляд адміністрації закладу освіти рекомендації щодо поліпшення освітнього процесу, організації дозвілля учнів, участі в проектах тощо.
4.4. Рішення щодо роботи закладу освіти ухвалює адміністрація з урахуванням думки Учнівської ради.
4.5. Президент як представник учнів бере участь у загальних зборах колективу закладу освіти, засіданнях ради закладу освіти тощо.
5. Права та обов’язки членів Учнівської ради
5.1. Члени Учнівської ради мають право:
• брати участь у розробленні та вдосконаленні локальних актів закладу освіти, що стосуються інтересів учнів;
• брати участь в оцінюванні якості освітнього процесу, готувати та виносити на розгляд адміністрації пропозиції щодо його оптимізації з урахуванням інтересів учнів;
• виносити пропозиції щодо розкладу навчальних занять, графіків проведення контрольних робіт, іспитів, організації навчальної практики та дозвілля учнів;
• брати участь у розгляді питань, пов’язаних з порушеннями учнями навчальної дисципліни та правил поведінки у закладі освіти;
• брати участь у розробленні та реалізації системи заохочень учнів за досягнення в різних сферах навчальної та позакласної діяльності;
• розглядати заяви та скарги учнів закладу освіти;
• в установленому порядку отримувати від адміністрації закладу освіти необхідну для роботи інформацію;
• виносити пропозиції щодо розв’язання питань використання матеріально-технічної бази та приміщень закладу освіти;
• у випадках порушення й обмеження прав і свобод учнів, а також прав органу учнівського самоврядування вносити на розгляд адміністрації закладу освіти пропозиції щодо вжиття заходів для відновлення порушених прав і застосування дисциплінарної відповідальності до винних осіб;
• визначати та використовувати законні форми протесту для захисту прав і свобод учнів, а також прав органу учнівського самоврядування;
• брати безпосередню участь у плануванні, підготовці, проведенні й аналізі позакласних заходів;
• брати участь у роботі рад (комітетів, комісій тощо), які створюють у закладі освіти.
5.2. Обов’язки членів Учнівської ради:
• спрямовувати свою роботу на виховання в учнів вимогливості до рівня своїх знань, дбайливого ставлення до майна закладу освіти, зміцнення навчальної дисципліни, підвищення громадянської самосвідомості, відповідальності;
• спонукати учнів дотримуватися Статуту і правил поведінки в закладі освіти;
• сприяти адміністрації закладу освіти щодо організації освітньої діяльності;
• своєчасно в установленому порядку розглядати всі заяви та звернення учнів, що надходять до Учнівської ради, поліпшувати умови навчання та позакласної діяльності учнів;
• представляти та захищати інтереси учнів перед адміністрацією закладу освіти, місцевими органами влади, громадськими об’єднаннями, іншими організаціями та установами;
• інформувати адміністрацію закладу освіти про свою діяльність.
6. Матеріально-технічне забезпечення
6.1. Адміністрація закладу освіти забезпечує роботу Учнівської ради.
6.2. Адміністрація надає Учнівській раді у безплатне користування приміщення (кабінети), засоби зв’язку, оргтехніку.